Användarvillkor för Oy Forcit Ab:s Forcit Go -applikation

1. Allmänt

Forcit Go -applikationen (senare ”applikationen”) är en applikation som upprätthålls
av Oy Forcit Ab (senare ”Forcit”) och erbjuds till användning för Forcits registrerade
kunder eller övriga externa intressenter.
Användaren godkänner dessa användarvillkor genom att installera och/eller använda
applikationen. Applikationen får inte användas på sådant sätt som motsätter sig
dessa villkor, lagen eller god sed.
Forcit förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor utan varsel.
Användaren bör godkänna de uppdaterade användarvillkoren innan han/hon
fortsätter använda applikationen.

2. Immateriella rättigheter och användningsbegränsningar

Alla till applikationen hörande immateriella rättigheter tillhör Forcit. Detta berör även
allt innehåll som finns och matas in i applikationen. Användaren har inte rätt att
kopiera, publicera eller på annat sätt göra någon del av applikationen eller dess
innehåll tillgänglig för allmänheten.
Forcit förbehåller sig alla rättigheter förutom de som uttryckligen beviljas i dessa
användarvillkor.

3. Förutsättningar för användning

Användaren förutsätts ha bekantat sig med Forcits allmänna försäljningsvillkor då
han/hon beställer produkter eller service av Forcit via applikationen. Forcits allmänna
försäljningsvillkor gäller oavsett beställningskanal.
Användaren bör beakta de villkor som nätoperatörer, apparattillverkare och andra
tredje parter ställt, vilka kan förutsätta användningen av tjänsten.
För att försäkra sig om att applikationen fungerar så bra som möjligt, bör användaren
se till att han/hon använder den senaste versionen av applikationen.

4. Kostnader som uppstår vid användning av applikationen

Användaren bör på egen bekostnad skaffa de apparater och internetanslutningar
som behövs för att använda applikationen. Forcit garanterar inte att applikationen
finns tillgänglig för alla apparater.
Ansvaret för dataöverföringskostnader och andra möjliga kostnader som kan uppstå
vid användning av applikationen ligger helt och hållet hos användaren.

5. Användarrättigheter, användaruppgifter och användar-ID

Forcit beviljar användarrättighet till företagets huvudanvändare. Huvudanvändaren
beviljar användarrättigheter till företagets övriga användare.
Företagets huvudanvändare ansvarar för att företagets användaruppgifter är a jour.
Företagets huvudanvändare bör omedelbart ta bort användarrättigheterna av sådana
användare som inte längre har rätt att se företagets uppgifter eller utföra åtgärder i
företagets namn.

Användar-ID:t, som beviljats användaren för användning av applikationen, är
personligt. Att medvetet eller omedvetet göra användar-ID:t tillgängligt för en tredje
part är inte tillåtet. Användaren ansvarar för all användning av applikationen som
görs med användar-ID:t som beviljats honom/henne.
Forcit förbehåller sig rätten att utan varsel ta bort användarrättigheten för vilken
användare som helst av vilken orsak som helst.

6. Garanti

Applikationen erbjuds till användning i befintligt skick. Forcit ger ingen garanti
angående applikationen, dess tillgänglighet eller funktionalitet. Forcit förbehåller sig
rätten att utan varsel ändra på applikationen eller ta bort applikationen helt eller
delvis.

7. Tillgänglighet

Applikationen kan tidvis vara ur bruk eller fungera begränsat t.ex. vid felsituationer
eller underhåll.

8. Cookies

Forcit eller tredje parter kan använda cookies, webbfyrar och andra tekniker för att
samla in, spara, vidarebefordra och utnyttja teknisk och annan information om
användningen av applikationen.

9. Ansvar

Forcit ansvarar inte för någon som helst direkt eller indirekt skada på någon
användare, företaget som användaren representerar eller tredje part som skett helt
eller delvis vid användningen av applikationen.
Forcit ansvarar inte för finansiell förlust som uppstått för användaren, företaget
användaren representerar eller tredje part vid lovlig eller olovlig användning av
applikationen.
Forcit ansvarar inte för möjliga fel i informationen som är synliga i applikationen
inklusive produkternas och servicens grunduppgifter.

10. Personuppgifter och deras användning

Forcit sparar och använder personuppgifter som krävs för användandet av
applikationen för att lösa felsituationer i applikationen eller servicen samt för att
producera och utveckla applikationen och servicen.
Oy Forcit Ab:s Dataskyddsbeskrivning

11. Tillämplig lag och lösning av tvister

Dessa användarvillkor regleras av finsk lag med undantag av dess bestämmelser
angående lagkonflikt. Eventuella konflikter kommer att lösas vid tingsrätten i
Raseborg.

12. Kontaktuppgifter

Oy Forcit Ab, PB 19, 10901 Hangö
Tel. 0207 440 400 
Email: forcit@forcit.fi 
www.forcit.fi