• Norwegian

EU vedtok i april 2008, som en oppfølging av handlingsplanen mot terror, en egen handlingsplan for å styrke sikkerheten ved håndtering av eksplosiver (EU Action Plan on Enhancing the Security of Explosives, COM (2007) 651). Planen inneholdt nærmere 50 ulike tiltak som etter hvert bl.a. har blitt fulgt opp gjennom ulike direktiver og forordninger, herunder direktiv 2008/43 om opprettelse av et system for id-merking og sporing av eksplosiv vare til sivilt bruk.

Direktivet er gjort til en del av norsk rett i eksplosivforskriftens kapittel 15

Fra 5. april 2015 trer kravet om systemet for sporing i kraft.  Det er kun krav om at produsent, importør og distributør av eksplosiv vare skal etablere et system som gir  oversikt over flyten av id-kodene inn og ut av virksomheten.  Denne oversikten skal bl.a. inneholde  oversikt over hvor varene er levert og hvem som er brukt som transportør

Det er ikke krav om at sluttbruker skal føre oversikt over id-kodene, men sluttbruker må erklære overfor leverandør at varene er mottatt.

Sluttbruker skal som tidligere føre oversikt over de varer som til enhver tid oppbevares